Environmentální politika

Naše organizace, TOMATEX Otrokovice, a.s., si uvědomuje, že životní prostředí, ve kterém žijeme, je ovlivňováno také naší výrobní činností. Vrcholové vedení společnosti přijímá odpovědnost za úkony spojené s vlivy na životní prostředí a prostřednictvím svých pracovníků uplatňuje tuto

 

Environmentální politiku

 

S důrazem na prevenci chceme chránit životní prostředí snižováním znečišťování oblastí vycházejících z kontextu organizace zaměřené na používání chemických látek, znečišťování ovzduší a produkci odpadů.

Jsme připraveni pravidelně a objektivně vyhodnocovat a přezkoumávat naše působení na životní prostředí a realizovat potřebná opatření ke zlepšení.

Podle posouzených rizik a dopadů na životní prostředí stávající výroby jako i při zavádění nových výrobků, technologií i nových materiálů, přijímáme opatření pro dosažení zamýšlených výstupů s minimálním negativním vlivem na životní prostředí a ochranu životního prostředí.

Jsme ochotni spolupracovat s veřejností, s místními úřady i se zájmovými skupinami a vést s nimi dialog o našem vlivu na životní prostředí.

Zavazujeme se k plnění závazných povinností, jako jsou požadavky právních předpisů, tedy zákonů, vyhlášek a nařízení, včetně nařízení místní správy, související s ochranou životního prostředí.

Prostředkem pro dosažení těchto záměrů je systém environmentálního managementu (EMS), který hodláme trvale udržovat a zlepšovat.